Ταΐρης ΑΕΒΕ

Εκπαίδευση - Καινοτομία - Περιβάλλον

Η πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας μας

στηρίζεται στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση τόσο του προσωπικού μας όσο και των πελατών μας αλλά και στην προώθηση της καινοτομίας σε κάθε εφαρμογή. Καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρύνει το περιβάλλον, μας επιβάλλεται ηθικά η εφαρμογή περιβαλλοντολογικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μας.

Αγωνιζόμαστε

για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος μέσα από εφαρμογές που εξοικονομούν ενέργεια, δεν μολύνουν το περιβάλλον και διατρέχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο κύκλο ζωής για ένα καλύτερο αύριο.

Σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας

διοργανώνουμε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό για τους συνεργάτες μας που αποσκοπούν στην τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευσή τους.
Στόχος είναι η ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες, η αναβάθμιση των εφαρμογών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της σχέσης περιβάλλοντος και μηχανημάτων αλλά και η δημιουργία μιας ευρύτερης οικολογικής συνείδησης.